Home > Pr > News > PPP Utapao Aerotropolis Meeting 1 > ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563

584

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 สรุปสาระสําคัญดังนี้

       คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จากกรณีที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ที่ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำ ที่ อ.381/2562 เกี่ยวกับประเด็นที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำมายื่นภายหลังเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนต่อศาลปกครองสูงสุด โดยในวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติรับทราบและปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และพิจารณาดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในขั้นตอนต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเชิญกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร เข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยได้มีมติให้มีหนังสือเชิญผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 1 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 2 กลุ่ม Grand Consortium ซึ่งได้ทำการเปิดเอกสารซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ไปแล้ว เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอในวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

       อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ได้แก่การเจรจากับเอกชนที่ให้ผลตอบแทนต่อภาครัฐที่ดีที่สุดเป็นไปด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเจรจา 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานเจรจาเงื่อนไขสัญญา และคณะทำงานเจรจาด้านเทคนิค นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีการพิจารณาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว และเห็นว่าสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีผลต่อการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ประกอบกับเป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดช่องทางให้สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดีใหม่  

       คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอยืนยันว่า การดำเนินการที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคแก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย โดยตลอดกระบวนการได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมด้วยในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ คาดว่าจะได้เอกชนผู้ชนะการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม 2563

ติดต่อเรา