Home > Pr > News > เตรียมเปิดเอกสารข้อเสนอด้านราคา โครงการอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หลังเอกชน 2 ราย ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค

เตรียมเปิดเอกสารข้อเสนอด้านราคา โครงการอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หลังเอกชน 2 ราย ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค

466

เตรียมเปิดเอกสารข้อเสนอด้านราคา โครงการอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หลังเอกชน 2 ราย ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค

วันนี้ที่ 9 ตุลาคม 2562 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ จากการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ วันนี้ ว่า การประมินผลข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาตามข้อกำหนดเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) ที่ได้ระบุให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำข้อเสนอซองที่ 2 แยกรายละเอียดออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดข้อเสนอด้านเทคนิคและหมวดข้อเสนอด้านแผนธุรกิจ โดยในส่วนของหมวดข้อเสนอด้านเทคนิค ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ (1) ข้อเสนอการทบทวนแบบแผนแม่บทสนามบิน  (2) ข้อเสนอแนวคิดการออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ของโครงการฯ (3) ข้อเสนอแผนการดำเนินโครงการฯ และ (4) ข้อเสนอแผนการดำเนินงานและบำรุงรักษา  และในส่วนหมวดข้อเสนอด้านแผนธุรกิจ ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ (1) ความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ (2) กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ (3) ข้อเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์และศักยภาพของผู้ยื่นข้อเสนอ แผนโครงสร้างองค์กรและบุคลากร และความสามารถของบุคลากรที่จะบริหารงานในโครงการฯ และ (4) แผนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  โดยการประเมินในแต่ละหัวข้อย่อยเป็นแบบให้คะแนน (Scoring) ซึ่งคะแนนของแต่ละหัวข้อย่อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และรวมคะแนนทั้ง 8 หัวข้อย่อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์ประเมิน


       ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การประเมินสำหรับการให้คะแนนข้อเสนอซองที่ 2 ก่อนที่จะมีการเปิดข้อเสนอซองที่ 2 ของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย โดยเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ได้คำนึงถึงความสำคัญและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ จึงมีการพิจารณาใน 3 ด้าน คือ

       1. ข้อเสนอมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มากน้อยเพียงใด  

       2. ข้อเสนอมีรายะเอียดเนื้อหา/หลักฐาน/ตัวอย่างเพียงพอมากน้อยเพียงใด

       3. ข้อเสนอแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีศักยภาพต่อการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุมาตรฐานที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด

  
     ภายหลังการพิจารณาประเมินเอกสารข้อเสนอที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้รับไว้พิจารณาของเอกชน    ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายแล้ว ในวันนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เอกชนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 2 ราย เป็นผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ซึ่งได้แก่ 1. กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส (BBS Joint Venture) และ 2. กลุ่ม Grand Consortium และมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินต่อเอกชนทุกราย พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดเตรียมการพิจารณาเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ต่อไป โดยคาดว่ากระบวนการคัดเลือกจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ ภายในเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3 ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นประการใด คณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไ

ติดต่อเรา