Home > Pr > News > กองทัพเรือและโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือและโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ

869

กองทัพเรือและโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ

         พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มอบหมายพลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (กพอ.ทร.) เป็นประธานในการลงพื้นที่บรรยายสร้างความรับรู้และรับฟังความคิดเห็น ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้แถลงว่า กองทัพเรือเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ การลงทุนสูงและมีการดำเนินการที่ประกอบด้วยกิจกรรมสลับซับซ้อน เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ตลอดจนกิจกรรมที่มีความแตกต่างจากการดำเนินการที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ กองทัพเรือในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินโครงการด้วยความใกล้ชิด และมีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเฉพาะด้านกำลังพลของกองทัพเรือ เพื่อทำงานร่วมกับเอกชนผู้ร่วมลงทุนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ

         พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล แถลงเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่บรรยายสร้างความรับรู้และรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ให้การเข้าร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลทำความเข้าใจในภาพรวมของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  โดยมีกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เข้าร่วมรับฟังจำนวน 120 นาย อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางท่ามกลางบรรยากาศอันดี ทั้งนี้ กองทัพเรือจะมีแผนในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับข้าราชการในหน่วยอื่นๆ ต่อไป อนึ่ง ที่ผ่านมากองทัพเรือได้ดำเนินการจัดบรรยายสรุปและรับฟังความคิดเห็นในหน่วยงานกองทัพเรือที่อยู่ในพื้นที่สัตหีบและภาคตะวันออก

ติดต่อเรา