Home > Pr > News > สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ในพื้นที่ EEC

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ในพื้นที่ EEC

465

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ในพื้นที่ EEC

(21 ก.พ.62 ) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานเปิดงาน สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่อีอีซี เข้าร่วมรับฟัง และร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตร เพื่อนำมาปรับใช้และกำหนดแผนการเกษตรในพื้นที่อีอีซี ให้มีเทคโนโลยี เกษตรสมัยใหม่ ยกระดับรายได้ของเกษตรกร ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของภาคเกษตรในอีอีซีต่อไป

 

ติดต่อเรา