Home > Pr > News > SubcommitteeMeetingDevelopmentPlan1 > การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2562

440

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2562

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโนบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังมือง ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 80 คน โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ และนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ กพอ. ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง สกพอ. ร่วมกับ ยผ. ได้นำผังร่างที่คณะกรรมการ กพอ. เห็นชอบไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวม 13 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 1,900 คน ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด EEC 3 จังหวัด และระดับอำเภอ 30 อำเภอ  พร้อมทั้งให้นำความเห็นของคณะอนุกรรมการและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดอีกครั้งและจัดทำ (ร่าง) แผนผังฉบับสมบูรณ์ นำเสนอคณะกรรมการ กพอ. และ คณะรัฐมนตรี พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานมีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการกระจายการใช้ทรัพยากรที่ดินให้มีความสมดุลและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งพื้นที่เมืองและชุมชน, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และรักษาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

ติดต่อเรา