Home > Pr > News > ลงทุนโครงการพลังงานสะอาด หนุนศักยภาพ EEC เติบโตยั่งยืน

ลงทุนโครงการพลังงานสะอาด หนุนศักยภาพ EEC เติบโตยั่งยืน

622

ลงทุนโครงการพลังงานสะอาด หนุนศักยภาพ EEC เติบโตยั่งยืน

หนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนภายในพื้นที่ EEC คือ การลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง ล่าสุดบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) โครงการแรกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของโรงกลั่นมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย

 

 

       นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOPพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ณ โรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

       ทั้งนี้โครงการ CFP จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงกลั่นไทยออยล์ ด้วยการขยายกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) หมายถึงความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วย ธุรกิจสามารถผลิตผลผลิตได้ในจำนวนมากขึ้นจนทำให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำลงได้  เพิ่มความยืดหยุ่นในการรับน้ำมันดิบ ทำให้โรงกลั่นสามารถเพิ่มสัดส่วนการกลั่นน้ำมันหนัก (Heavy Crude) ได้มากขึ้น 40 – 50% สามารถเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ โดยเปลี่ยนน้ำมันเตาให้เป็นน้ำมันอากาศยานและน้ำมันดีเซลซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า รวมถึงผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลมาตรฐานยูโร5 เพื่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

       โดยโครงการ CFP จัดเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนโครงการแรกภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะสร้างโอกาสให้แก่ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการนี้ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 160,279 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2562 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566

 

    

         เนื่องจากโครงการ CFP จัดเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนโครงการแรกภายในพื้นที่  EEC จึงสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยโครงการ CFP จัดเป็นโครงการภาคเอกชนที่มีเม็ดเงินลงทุนสูงสุดโครงการหนึ่งของประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศโดยตรงมากกว่า 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินในการจ้างงานประมาณ 22,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน  20,000 คนในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีวงเงินในการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ประมาณ 18,000 ล้านบาท อีกด้วย

       ดังนั้นโครงการนี้จึงเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการตอบสนองและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และภูมิภาค  โดยทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในอนาคตโดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน ซึ่งคาดว่าตั้งแต่ปี 2565 ประเทศไทยอาจต้องเริ่มมีการนำเข้าน้ำมันอากาศยาน จากความต้องการที่ขยายตัวขึ้น

       สำหรับไทยออยล์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2504 เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีธุรกิจหลักคือการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน สามารถผลิตนํ้ามันปิโตรเลียมสำเร็จรูปได้ประมาณ25% ของกำลังการกลั่นรวมภายในประเทศ โดยมีการจำหน่ายในประเทศประมาณ 85%  ของกำลังการผลิตทั้งหมด

       โรงกลั่นนํ้ามันไทยออยล์ได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดจากระบบการผลิตได้อย่างเต็มที่ และด้วยเหตุที่เป็นโรงกลั่น Complex Refinery จึงมีกระบวนการกลั่นหลายขั้นตอนคือมีทั้งหน่วยกลั่นนํ้ามันดิบ หน่วยเพิ่มคุณภาพ และหน่วยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่มีคุณค่าสูงในสัดส่วนที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้วัตถุดิบหรือนํ้ามันดิบจากแหล่งต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศได้

       นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.thaioilgroup.com/home/content.aspx?id=81, https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/maojummaitop และ
www.set.or.th/dat/news/201903/19024553.pdf
 

 

ติดต่อเรา