Home > Pr > News > คาดผลการประเมินเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

คาดผลการประเมินเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

350

คาดผลการประเมินเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

วันน้ีที่ 12 กันยายน 2562 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 14/2562 สรุปสาระที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในโครงการฯ ในการประเมินเอกสารข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ความสำคัญในการพิจารณาเอกสารด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง มีความสลับซับซ้อนของกิจกรรม และเป็นโครงการที่มีงานเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาศักยภาพและความพร้อมในด้านการเงินและการลงทุนของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้ “คณะทำงานประเมินข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างรัดกุมในการพิจารณาตรวจสอบในเบื้องต้น ว่าเอกสารข้อเสนอมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนหรือไม่ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหลักเกณฑ์และหลักการประเมินข้อเสนอของเอกชน รวมทั้งข้อสรุปที่เกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอ เพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เชิญเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย บรรยายสรุปข้อเสนอฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารการคัดเลือกเอกชน อีกทั้งในการประเมินได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมด้วยในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งคาดว่าผลการประเมินเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคจะสามารถแล้วเสร็จในเดือนกันยายน

ติดต่อเรา