Home > Pr > News > สกพอ. ร่วมกับ สศช. แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

สกพอ. ร่วมกับ สศช. แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

276

สกพอ. ร่วมกับ สศช. แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

สกพอ. ร่วมกับ สศช. ประชุมหารือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform; TPMAP) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที

15 มิ.ย. 2563 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน นางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วเลขาธิการ ด้านนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ นายวันฉัตร สุวรรณกิติ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมประชุมหารือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform; TPMAP) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม Conference room สำนักงาน สกพอ. อาคารโทรคมนาคม (CAT) ชั้น 25

 

ติดต่อเรา