Home > การลงทุนอุตสาหกรรม > สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

29,093
Share on Facebook Share on Twitter

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์การลงทุนใน EEC

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบางกิจกรรมได้นานสูงสุด 13 ปี (อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน)

ยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักร วัตถุดิบ

ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่นำ เข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และของที่นำเข้ามา เพื่อการวิจัยและพัฒนา

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการลงทุน การวิจัย

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การวิจัย และพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรม
หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดิน

อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริม

สิทธิ์การเช่าที่ดิน ราชพัสดุ

สิทธิ์การเช่าที่ดินราชพัสดุ ถึง 50 ปี และสามารถพิจารณา ต่ออายุอีก 49 ปี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% ต่ำสุดในอาเซียน

สำหรับผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

ระบบ One-stop Service

อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนให้บริการข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการการค้าการส่งออกนำเข้าในจุดเดียว

วีซ่าทำงาน 5 ปี

เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

ติดต่อเรา