ข้อเท็จจริง   การลงทุนในโครงการ Smart Digital Hub หรือศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ ของ Alibaba ในพื้นที่ EEC  

Home > Pr > News > ข้อเท็จจริง   การลงทุนในโครงการ Smart Digital Hub หรือศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ ของ Alibaba ในพื้นที่ EEC  
607

ข้อเท็จจริง   การลงทุนในโครงการ Smart Digital Hub หรือศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ ของ Alibaba ในพื้นที่ EEC  

 

  1. Alibaba ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่อย่างใด จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 13 ปี  (กรณีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 13 ปี จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นั้น จำกัดเฉพาะโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องลงทุนสูง หรือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ได้แก่ Biotechnology, Nanotechnology, Advanced Material Technology และ Digital Technology)

  2. กรณี Alibaba ถือครองที่ดินสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการถือครองที่ดินตามปกติ เหมือนตามกฎหมายที่ BOI และการนิคมอุตสาหกรรม

  3.  EEC ได้อำนวยความสะดวกการชำระภาษีศุลกากรจากเดิม ที่ต้องชำระ “ทุกวัน” เป็น “ทุก 14 วัน” ถือเป็นต้นแบบการอำนวยความสะดวกทางศุลกากร ให้แก่ธุรกิจ E-Commerce ซึ่งในโลกทุกวันนี้ ผู้บริโภคมักจะสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่พึงพอใจของสินค้า จึงกำหนดให้สินค้าที่ส่งออกจากเขตปลอดอากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะยังไม่ต้องเสียอากรจนกว่าจะครบกำหนด 14 วัน

 

         การลงทุนของ Alibaba ในภาพรวมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชนคนธรรมดา เพราะจะเกิดการสนับสนุน E-Commerce ที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้สินค้าหลักของประเทศ ได้แก่ สินค้าเกษตร และธุรกิจขนาดเล็กและย่อมหรือ SME ได้มีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

 

ติดต่อเรา