คณะผู้บริหาร

Home > เกี่ยวกับองค์กร > คณะผู้บริหาร
11,459
Share on Facebook Share on Twitter

คณะผู้บริหาร

นายคณิศ แสงสุพรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ

รองเลขาธิการสายงานวิชาการและแผน

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์

รองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่

นายโชคชัย ปัญญายงค์

รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน

นางลัษมณ อรรถาพิช

รองเลขาธิการสายงานบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน

ติดต่อเรา